Blues Press Release

 

EN

The project “BLUES: BLUe growth connects European Seas” is co-funded by the
European Commission under Erasmus + Programme – KA2 Cooperation for
innovation and the exchange of good practices – Strategic Partnership for Vocational
Education and Training.
The project started on 1 st October 2017 with a total duration of 24 months.
The consortium consists of 5 organizations, coming from 5 different European
countries (Greece, Cyprus, Bulgaria, Latvia and Spain). The project coordinator is
the Municipality of Piraeus with partners being Enoros Consulting Ltd, Marine
Cluster Bulgaria, Latvian Maritime Academy and Barcelona Cluster Nautic.
The overall objective of the project is to promote the development of blue economy
in the partner countries, strengthening cooperation between industry and
education, to fill the skills gap in this sector and to raise awareness of Blue Careers
and tools via the creation of a dedicated One Stop Shop Portal which also
accommodate the e-learning Training Courses of the project.
In the framework of the project the Kick- off meeting was organized on the 13-14th
December in Piraeus, Greece with the participation of all partners’ representatives
in order to discuss the project activities and implementation cycle.

EL

 

ES

El proyecto “BLUES: BLUe growth connects European Seas” ("BLUES: la economía
BLUe conecta los mares europeos") está cofinanciado por la Comisión Europea en el
marco del programa Erasmus+ “KA2 Cooperación para la innovación y el intercambio
de buenas prácticas - Asociación estratégica para la educación y la formación
profesional”.
El proyecto comenzó el 1 de octubre de 2017 y tiene una duración total de 24
meses.
El consorcio está formado por cinco organizaciones, procedentes de cinco países
europeos diferentes (Grecia, Chipre, Bulgaria, Letonia y España). El coordinador del
proyecto es el Municipio de El Pireo, mientras que los socios son Enoros Consulting
Ltd, Marine Cluster Bulgaria, Latvian Maritime Academy y Barcelona Cluster
Nautic.
El objetivo general del proyecto es promover el desarrollo de la economía azul en los
países socios, fortalecer la cooperación entre la industria y la educación, fomentar la
formación en este sector y crear las herramientas necesarias para ello, y concienciar
sobre las Blue Careers. En este sentido, se diseñarán y desarrollarán varios cursos de
formación e-learning, que estarán disponibles en un portal de educación,
desarrollado también en el marco del proyecto.
La reunión inicial del proyecto se organizó del 13 al 14 de diciembre en El Pireo,
Grecia, con la participación de todos los representantes de los socios. En la misma se
repasaron las actividades del proyecto y el ciclo de implementación.

LV

 

Projektu „BLUES: BLUe izaugsme savieno Eiropas jūru” līdzfinansē Eiropas Komisija
Erasmus + programmā - KA2 Sadarbība inovāciju un labas prakses apmaiņai -
stratēģiskā partnerība profesionālajai izglītībai un apmācībai.
Projekts sākās 2017. gada 1. oktobrī ar kopējo ilgumu 24 mēneši.

 

Konsorcijs sastāv no 5 organizācijām, kas nāk no 5 dažādām Eiropas valstīm
(Grieķija, Kipra, Bulgārija, Latvija un Spānija). Projekta koordinators ir Piraeus
pašvaldība, kuras partneri ir Enoros Consulting Ltd, Marine Cluster Bulgaria, Latvijas
Jūras akadēmija un Barselona Nautic Cluster.
Projekta vispārējais mērķis ir veicināt zilās ekonomikas attīstību partnervalstīs,
stiprināt nozares un izglītības sadarbību, aizpildīt prasmju trūkumu šajā nozarē un
palielināt zilās karjeras un instrumentu izpratni, izveidojot īpašu nozari. Stop Shop
portāls, kurā ir iekļauti arī projekta e-apmācības kursi.
Projekta ietvaros 13.-14. decembrī Grieķijā, kurā piedalījās visi partneru pārstāvji,
tika organizēta „Kick-off” tikšanās, lai apspriestu projekta aktivitātes un īstenošanas
ciklu.

 

 

 

BG

Проектът “BLUES: BLUe growth connects European Seas” /Синият растеж свързва
и обединява Европейските морски пространства/ e финансиран от
Европейската комисия по праграма Еразмус + КА2 Партньорство за иновации и
и обмяна на добри практики – Стратегическо партньорство за професионално
обучение и практика.
Проектът стартира на 1 октомври, 2017 г. и е с продължителност 24 месеца.
Проектът се реализира от консорциум от 5 организации от 5 различни
европейски страни /Гърция, Кипър, България, Латвия и Испания/. Координатор
на проекта е Община Пирея, Гърция в партньорство с Enoros Consulting Ltd,
/Енорос Консултинг ООД/, Marine Cluster Bulgaria /Морски клъстер България/,
Latvian Maritime Academy /Латвийска морска академия/ и Barcelona Cluster
Nautic /Морски клъстер Барселона/.
Общата цел на проекта е да стимулира развитието на синята икономика в
партньорските страни, да увеличи сътрудничеството между индустрията и
образованието, да намали разликите в уменията на заетите в сините сектори и
да увеличи познанията за Сини кариери чрез създаване на специализиран уеб-
портал One Stop Shop Portal, който същевременно да позволява електронно
обучение чрез практически ориентирани курсове по проекта.
В рамките на първата работна среща по проекта, организирана и проведена в
Пирея, Гърция на 13-ти и 14-ти декември, 2017 г., с участието на представители
на всички партньори, се обсъдиха дейностите по проекта и програмата за
неговото реализиране.

 

© Copyright bLUES - All rights reserved.